Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie, jest jednostką organizacyjną Gminy Święciechowa, której Organizatorem jest Gmina Święciechowa i działa na podstawie :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 - ze zmianami),

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. , poz.406),

3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r. , poz.642 – ze zmianami),

4) przepisów prawnych dotyczących zasad gospodarki finansowej ustalonych dla instytucji kultury ,

5) niniejszego statutu.

2. W skład Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie wchodzi Biblioteka.

 

§ 2. 1. Siedzibą Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie jest Święciechowa.

2. Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie używa skróconej nazwy „SOK”.

3. Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie swoją działalnością podstawową obejmuje Gminę Święciechowa oraz działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

4. Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie korzysta z nieruchomości położonych w Święciechowie przy ulicy Śmigielskiej 1a, oraz przy ulicy Ułańskiej 34.

 

§ 3. 1. Organizatorem Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie jest Gmina

Święciechowa zwana dalej „Organizatorem”.

2. Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Święciechowa i posiada osobowość prawną.

3. Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie nie jest artystyczną instytucją kultury.

4. Organem nadzoru Organizatora jest Wójt Gminy Święciechowa.


 

Rozdział II

Cele i zakres działalności

 

§ 4. 1. Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie prowadzi jako podstawową, wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

2. Głównym celem działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie jest przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

 

§ 5. Do zadań Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie należy w szczególności :

1) edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury głównie polskiej, a także europejskiej i światowej,

2) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

3) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej skierowanej do odbiorców ze wszystkich grup wiekowych,

4) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców gminy oraz odpowiednio tworzenie warunków do ich zaspakajania,

5) tworzenie ofert i warunków umożliwiających kulturalne wykorzystanie czasu wolnego przez mieszkańców gminy,

6) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących edukacji, samokształceniu i pozyskiwaniu informacji, zwłaszcza dotyczących wiedzy o Polsce, naszym regionie oraz dokumentujących dorobek kulturowy i gospodarczy Gminy Święciechowa i okolic,

7) ochrona i konserwacja materiałów bibliotecznych,

8) tworzenie specjalistycznych kolekcji i zbiorów,

9) organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,

12) tworzenie i udostępnianie bibliotecznych baz katalogowych.

 

§ 6. Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie, po spełnieniu wymogów określonych w stosownych przepisach prawnych, swoje zadania realizuje poprzez :

1) prowadzenie działalności upowszechnieniowej i edukacyjnej w zakresie kultury i sztuki, stosując różne formy i narzędzia z wykorzystaniem najnowszych technologii, w tym między innymi: audiobooki, gry PC, elektroniczne programy edukacyjne oraz dostęp do elektronicznej bazy książek,

2) prowadzenie zespołów artystycznych , warsztatów, plenerów, kursów, kół zainteresowań, edukacji w zakresie nauki gry na instrumentach itp.,

3) prowadzenie impresariatu artystycznego w celu organizacji i realizacji masowych imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi,

4) prowadzenie działalność medialno – informacyjnej, w tym miesięcznika gminnego KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI,

5) współpracę z instytucjami kultury w regionie, w Polsce i Europie,

6) organizowanie badań w zakresie zagadnień kultury na obszarze własnej działalności, archiwizowanie, tworzenie zbiorów zabytków ruchomych i zbiorów na nośnikach elektronicznych,

7) organizację wystaw stałych i okresowych z różnych dziedzin sztuki i nauki,

8) prowadzenie galerii wystawienniczych w obiektach i plenerach,

9) inną działalność niż kulturalna:

- wypożyczanie odpłatne scen plenerowych, sprzętu nagłaśniającego, elektronicznego i oświetleniowego, rekwizytów i elementów scenograficznych,

- sprzedaż biletów,

- wynajem lokali, pomieszczeń na imprezy okolicznościowe, stoisk reklamowych i promocyjnych, itp.,

- odpłatne prowadzenie warsztatów, szkoleń i zajęć edukacyjnych,

- sprzedaż komisową dzieł sztuki, rękodzieła ludowego i materiałów plastycznych,

- odpłatna działalność impresaryjna, promocyjna i marketingowa,

- usługi transportowe,

- sprzedaż publikacji i działalność wydawniczą,

- sprzedaż usług osobowych w zakresie obsługi technicznej i scenicznej, np. akustyk, operator oświetlenia itp.,

- sprzedaż usług reklamowych,

- odpłatne usługi realizowane poprzez nagrania studyjne audio i video,

- odpłatna organizacja i realizacja masowych imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów zewnętrznych,

- świadczenie innych usług i prowadzenie wspólnych działań z innymi podmiotami na zasadzie współpracy stałej lub okresowej.

 

Rozdział III

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

 

§ 7. 1. Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Święciechowie zarządza i reprezentuję go na zewnątrz Dyrektor ponosząc pełną odpowiedzialność za całokształt jego działalności.

2. Dyrektora powołuje na czas określony i odwołuje Wójt Gminy Święciechowa w imieniu Organizatora zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracją,

2) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi instytucji,

3) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej,

4) przedstawienie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych i wniosków inwestycyjnych.

4. Organizację wewnętrzną Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora.

5. Dyrektor, po uprzednim poinformowaniu Organizatora, może powoływać organy doradcze SOK, określając szczegółowy zakres ich działania w drodze regulaminu.

6. Wójt Gminy Święciechowa ma prawo desygnować do organów doradczych, o których mowa w ust. 5 po jednym swoim przedstawicielu.

7. Członkowie organów doradczych swoje funkcje pełnią nieodpłatnie. 
 

Rozdział IV

Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna

Źródła finansowania

 

§ 8. Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie może prowadzić dodatkowo działalność gospodarczą, a środki uzyskane z tej działalności przeznaczane są na działalność statutową Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie.

 

§ 9. 1. Działalność Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie jest finansowana z :

1) dotacji od Organizatora i w ramach mecenatu,

2) pozyskanych środków europejskich i innych na przygotowywane projekty w zakresie działalności kulturalnej i inwestycje w infrastrukturę instytucji kultury,

3) dochodów uzyskiwanych z:

a) odsetek od środków na rachunku bieżącym i lokat,

b) wypożyczania odpłatnego scen plenerowych, sprzętu nagłaśniającego, elektronicznego i oświetleniowego, rekwizytów i elementów scenograficznych,

c) sprzedaży biletów,

d) wynajmu lokali, pomieszczeń na imprezy okolicznościowe, stoisk reklamowych i promocyjnych, itp.,

e) odpłatnego prowadzenia warsztatów, szkoleń i zajęć edukacyjnych,

f) sprzedaży komisowej dzieł sztuki, rękodzieła ludowego i materiałów plastycznych,

g) odpłatnej działalności impresaryjnej, promocyjnej i marketingowej,

h) usług transportowych,

i) sprzedaży publikacji i działalności wydawniczej,

j) sprzedaży usług osobowych w zakresie obsługi technicznej i scenicznej, np. akustyk, operator oświetlenia itp.,

k) sprzedaży usług reklamowych,

l) odpłatnych usług realizowanych poprzez nagrania studyjne audio i video.

2. Podstawą gospodarki finansowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie jest roczny plan działalności ustalany przez Dyrektora.

3. Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie upoważniony jest do zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w planie rocznym.

4. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie jest Rada Gminy Święciechowa.

 

Rozdział V

Zasady dokonywania zmian statutowych

 

§ 10. 1. Statut Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie nadaje Rada Gminy Święciechowa.

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia. 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 

§ 11. Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie używa pieczęci podłużnej z nazwą „Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie” i z adresem siedziby.