Regulamin

I . Postanowienia Ogólne

 

§ 1

Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie , zwany dalej „ Ośrodkiem Kultury „ jest samorządową instytucją kultury , której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej, w tym działalności biblioteki publicznej na terenie gminy.

 

§ 2

Ośrodek Kultury działa na postawie :

 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r . o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej ( Dz . U. z 2012 r . poz . 406 ), zwanej dalej ustawą,

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. z 2012 r. poz . 642 z późn. zm.),

3) uchwały Nr XX/103/92 Rady Gminy w Święciechowie z dnia 22 października 1992 r. w

sprawie utworzenia Samorządowego Ośrodka Kultury.

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594 ),

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze

zmianami)

6) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157 poz.

1240 z późn. zm.),

7) Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie ustalonego Uchwałą Nr

XXIV/189/2013 Rady Gminy w Święciechowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie

nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Święciechowie

oraz niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

 

Organizatorem Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie jest

Gmina Święciechowa.

 

§ 4

 

1 .Siedziba Ośrodka Kultury znajduje się w Święciechowie , przy ulicy Śmigielskiej 1a ,

64-115 Święciechowa, a obszarem jego działania jest gmina Święciechowa.

2 . Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej , zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu.

3 . Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury

prowadzonego przez Gminę Święciechowa . Posługuje się własnym logo .

4 . W skład Ośrodka Kultury wchodzi Biblioteka, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje

Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie .

5. Ośrodek Kultury może współdziałać z innymi instytucjami kultury oraz organizować

imprezy artystyczne i kulturalne, także poza obszarem Gminy.

 

 

§ 5

 

Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Ośrodka Kultury w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Wójt Gminy Święciechowa.

 

 

II . Przedmiot i zakres działalności

 

§ 6

1. Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie prowadzi jako podstawową,

wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz

zachowania dziedzictwa kulturowego.

2. Głównym celem działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie jest

przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz

współtworzenia jej wartości.

 

§ 7

 

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy :

 

1) edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury głównie

polskiej, a także europejskiej i światowej,

2) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

3) organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej

skierowanej do odbiorców ze wszystkich grup wiekowych,

4) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i

intelektualnych mieszkańców gminy oraz odpowiednio tworzenie warunków

do ich zaspakajania,

5) tworzenie ofert i warunków umożliwiających kulturalne wykorzystanie czasu wolnego

przez mieszkańców gminy,

6)

gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów

bibliotecznych służących

edukacji, samokształceniu i pozyskiwaniu informacji, zwłaszcza dotyczących wiedzy o

Polsce, naszym regionie oraz dokumentujących dorobek kulturowy i gospodarczy Gminy

Święciechowa i okolic,

7) ochrona i konserwacja materiałów bibliotecznych,

8) tworzenie specjalistycznych kolekcji i zbiorów,

9) organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,

10) tworzenie i udostępnianie bibliotecznych baz katalogowych.

 

§ 8

 

Samorządowy Ośrodek Kultury, po spełnieniu wymogów określonych w stosownych przepisach prawnych, swoje zadania realizuje poprzez :

1) prowadzenie działalności upowszechnieniowej i edukacyjnej w zakresie kultury i sztuki,

stosując różne formy i narzędzia z wykorzystaniem najnowszych technologii, w tym

między innymi: audiobooki, gry PC, elektroniczne programy edukacyjne oraz dostęp do

elektronicznej bazy książek,

2) prowadzenie zespołów artystycznych , warsztatów, plenerów, kursów, kół zainteresowań,

edukacji w zakresie nauki gry na instrumentach itp.,

 

3) prowadzenie impresariatu artystycznego w celu organizacji i realizacji masowych

imprez rozrywkowych i artystycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk

oraz innych form estradowych w obiektach własnych i poza nimi,

4) prowadzenie działalność medialno – informacyjnej, w tym miesięcznika gminnego

5) współpracę z instytucjami kultury w regionie, w Polsce i Europie,

6) organizowanie badań w zakresie zagadnień kultury na obszarze własnej działalności,

archiwizowanie, tworzenie zbiorów zabytków ruchomych i zbiorów na nośnikach

elektronicznych,

7) organizację wystaw stałych i okresowych z różnych dziedzin sztuki i nauki,

8) prowadzenie galerii wystawienniczych w obiektach i plenerach,

9) inną działalność niż kulturalna:

- wypożyczanie odpłatne scen plenerowych, sprzętu nagłaśniającego, elektronicznego i

oświetleniowego, rekwizytów i elementów scenograficznych,

- sprzedaż biletów,

- wynajem lokali, pomieszczeń na imprezy okolicznościowe, stoisk reklamowych

i promocyjnych, itp.,

- odpłatne prowadzenie warsztatów, szkoleń i zajęć edukacyjnych,

- sprzedaż komisową dzieł sztuki, rękodzieła ludowego i materiałów plastycznych,

- odpłatna działalność impresaryjna, promocyjna i marketingowa,

- usługi transportowe,

- sprzedaż publikacji i działalność wydawniczą,

- sprzedaż usług osobowych w zakresie obsługi technicznej i scenicznej, np. akustyk,

operator oświetlenia itp.,

- sprzedaż usług reklamowych,

- odpłatne usługi realizowane poprzez nagrania studyjne audio i video,

 

- odpłatna organizacja i realizacja masowych imprez rozrywkowych i artystycznych,

koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk oraz innych form estradowych

w obiektach własnych i poza nimi na zlecenia podmiotów zewnętrznych,

- świadczenie innych usług i prowadzenie wspólnych działań z innymi podmiotami

na zasadzie współpracy stałej lub okresowej.

 

 

 

III . Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem Kultury

 

§ 9

 

1. Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie działa w oparciu o zasady:

 

1) praworządności

2) służebności wobec społeczności lokalnej

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym

4) planowania i sprawozdawczości

5) kontroli wewnętrznej

6) jednoosobowego kierownictwa.

 

2. Realizacja zasad, o których mowa w § 9 pkt 1 stanowi podstawowe obowiązki i zadania

pracowników na podstawie prawa i w granicach jego obowiązywania.

 

§ 10

 

 1. Na czele Ośrodka stoi Dyrektor.

   

 2. Dyrektora powołuje , awansuje i odwołuje Wójt Gminy Święciechowa zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

   

 3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności :

   

  • kierowanie działalnością Ośrodka Kultury;

    

  • reprezentowanie Ośrodka Kultury na zewnątrz;

    

  • zarządzanie majątkiem Ośrodka Kultury;

    

  • wydawanie zarządzeń , regulaminów , instrukcji i poleceń służbowych;

    

  • zatrudnianie , awansowanie i zwalnianie pracowników;

    

  • ustalanie rocznego planu finansowego Ośrodka Kultury;

    

- sporządzanie sprawozdań;

- prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników tj.:

prowadzenie kart urlopowych i list obecności .
 

 

§ 11

 

 1. W Ośrodku Kultury zatrudnia się pracowników działalności podstawowej ,

   

administracyjnej, obsługi oraz pracowników biblioteki.

 1. W miarę potrzeb mogą być zatrudniani specjaliści różnych dziedzin związanych z jego

   

działalnością.
 

 

 

§ 12

 

Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka Kultury za prace i inne świadczenia związane z pracą określają:

- ustawa

- Regulamin Wynagradzania Pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury.

- Kodeks Pracy

- rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 2012r., poz. 1105);

 

 

IV. Gospodarka finansowa Ośrodka Kultury

 

§ 13

 

Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o rachunkowości oraz ustawie o finansach publicznych.

Gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, uwzględniając efektywność ich wykorzystania.

 

 

§ 14

 

1. Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie może prowadzić dodatkowo działalność

gospodarczą, a środki uzyskane z tej działalności przeznaczane są na działalność statutową

Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie.

 

2. Działalność Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie jest finansowana z :

 

1) dotacji od Organizatora i w ramach mecenatu,

2) pozyskanych środków europejskich i innych na przygotowywane projekty w zakresie

działalności kulturalnej i inwestycje w infrastrukturę instytucji kultury,

3) dochodów uzyskiwanych z:

a) odsetek od środków na rachunku bieżącym i lokat,

b) wypożyczania odpłatnego scen plenerowych, sprzętu nagłaśniającego, elektronicznego i

oświetleniowego, rekwizytów i elementów scenograficznych,

c) sprzedaży biletów,

d) wynajmu lokali, pomieszczeń na imprezy okolicznościowe, stoisk reklamowych

i promocyjnych, itp.,

e) odpłatnego prowadzenia warsztatów, szkoleń i zajęć edukacyjnych,

f) sprzedaży komisowej dzieł sztuki, rękodzieła ludowego i materiałów plastycznych,

g) odpłatnej działalności impresaryjnej, promocyjnej i marketingowej,

h) usług transportowych,

i) sprzedaży publikacji i działalności wydawniczej,

j) sprzedaży usług osobowych w zakresie obsługi technicznej i scenicznej, np. akustyk,

operator oświetlenia itp.,

k) sprzedaży usług reklamowych,

l) odpłatnych usług realizowanych poprzez nagrania studyjne audio i video,

ł) innych źródeł.

 

3. Podstawą gospodarki finansowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie jest

roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

4. Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie upoważniony jest

do zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków do wysokości środków

określonych w rocznym planie finansowym .

5. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Samorządowego Ośrodka Kultury w

Święciechowie jest Rada Gminy Święciechowa.

a) do 28 lutego – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

b) do 31 marca - roczne sprawozdanie finansowe, zawierające bilans jednostki, rachunek

zysków i strat, podlegające zatwierdzeniu .

 

 

 1. Struktura i stanowiska pracy Ośrodka Kultury

   

 

 

§ 15

 

Dyrektor
 

1. Nadzoruje całość pracy Samorządowego Ośrodka Kultury Święciechowie

2. Dokonuje czynności prawnych w imieniu Ośrodka Kultury .

3. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem co może spowodować

powstanie zobowiązań finansowych , do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest

kontrasygnata Głównego księgowego .

4. W przypadku dłuższej nieobecności Dyrektor może upoważnić pełnomocnika do działań w

granicach udzielonego pełnomocnictwa.

 

§ 16

 

Główny księgowy

Obowiązki i odpowiedzialność :

 

1) organizuje i wykonuje prace w zakresie działalności finansowej i księgowości ,

2) kontroluje prawidłowość , rzetelność i legalność wykorzystania środków finansowych ,

3) nadzoruje i sprawdza prawidłowość sporządzonych dokumentów i dokonanych operacji

gospodarczych , a w szczególności :

 1. prowadzi gospodarkę finansową Ośrodka Kultury ,

   

 2. prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości ((Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami) o r a z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ),

   

 3. opracowuje projekt planu finansowego , analizuje wykorzystanie środków oraz sporządza sprawozdania z realizacji planu finansowego ,

   

 4. sporządza terminowo sprawozdania zewnętrzne ,

   

 5. dokonuje księgowania wszystkich operacji księgowo – finansowych,

   

 6. sporządza listy płac,

   

 7. gromadzi, prowadzi, przechowuje i zabezpiecza niezbędną dokumentację finansowo- księgową

   

 8. oblicza i odprowadza stosowne podatki

   

 9. dba o legalność i rzetelność dokumentacji finansowo-księgowej,

   

 10. dokonuje terminowego sporządzania sprawozdawczości finansowej,

   

 11. sprawdza rachunki przychodzące pod względem rachunkowym,

   

 12. sporządza dokumentację rozliczeniową ZUS ,

   

 13. prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi,

   

 14. prowadzi rejestru delegacji służbowych

   

 

 

§ 17

 

Kasjer

Obowiązki i odpowiedzialność :

 

1) prowadzenie kasy i sporządzanie raportów kasowych,

5) rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników,

3) obsługa kasy fiskalnej i sporządzanie raportów fiskalnych

 

 

§ 18

 

Pracownicy merytoryczni ds. upowszechniania kultury

Instruktorzy

 

Obowiązki i odpowiedzialność :

1) popularyzowanie i upowszechnianie kultury w dziedzinie teatru , muzyki , tańca ,plastyki

i folkloru , współpraca środowiskowa ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,

2) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form uczestnictwa w kulturze ,

3) organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i artystycznych w

środowiskach lokalnych oraz imprez o charakterze gminnym ,

4) inicjowanie i organizowanie działalności amatorskiego ruchu artystycznego wśród

społeczności gminnej ,

5) popularyzowanie twórczości ludowej na terenie działania SOK,

6) inicjowanie i inspirowanie przemian cywilizacyjnych w środowiskach lokalnych

służących dobru wspólnemu, współpraca środowiskowa.

7) realizowanie ustalonych w planach SOK zadań,

8) dbanie o majątek SOK – zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem,

9) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczestniczenie w szkoleniach,

10) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób najbardziej

efektywny.

11) wykonywanie poleceń Dyrektora SOK,

 

§ 19

 

Bibliotekarze

Obowiązki i odpowiedzialność :

 

1) wypożyczanie książek i prowadzenie związanej z tym dokumentacji ,

2) prowadzenie czytelni oraz zajęć świetlicowych,

3) popularyzowanie czytelnictwa , rozwijanie zainteresowań literackich wśród czytelników ,

4) dokonywanie konserwacji i selekcji księgozbioru ,

5) uzupełnianie księgozbioru o nowe pozycje wydawnicze– dokonywanie zakupu książek ,

6) podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój społeczeństwa informatycznego, oraz

popularyzację idei społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy,

7) dbanie o estetykę lokalu bibliotecznego, przestrzeganie przepisów BHP,

8) systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczestniczenie w szkoleniach,

9) prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań statystycznych wg aktualnie

obowiązujących przepisów.

 

 

§ 20

 

Pracownik gospodarczy

Obowiązki i odpowiedzialność :

 

Dba o czystość i porządek w pomieszczeniach Ośrodka Kultury

oraz Biblioteki

 

 

§ 21

 

Szczegółowe zakresy obowiązków pracowniczych związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy , określają zakresy czynności służbowych .

 

 

§ 22

 

Postanowienia dotyczące wszystkich pracowników :

 

1) W związku z charakterem pracy w samorządowej instytucji kultury jaką jest SOK -

wymagającym , dla realizacji zadań statutowych , pracy w godzinach popołudniowych

oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy – Dyrektor wprowadza okresowe ,

indywidualne przesunięcia godzin pracy na poszczególnych stanowiskach.

2) W Ośrodku Kultury obowiązuje 12 miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy.

3) Przy zmianie godzin pracy pracownika , dyrektor jest zobowiązany do zachowania

obowiązującego godzinowego wymiaru czasu pracy pracownika.

4) Rozkłady pracy pracowników są ustalane na okresy nie krótsze niż 2 tygodnie.

5) Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, do pracowników Ośrodka

Kultury może być stosowany przerywany czas pracy, według z góry ustalonego rozkładu,

przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż

5 godzin. Przerwa, o której mowa w ust. 5, nie jest wliczana do czasu pracy.

6) Pracownikom Ośrodka Kultury mogą być udzielane dni wolne od pracy, wynikające z

rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, łącznie z urlopem

wypoczynkowym.

7) Wszyscy pracownicy mają obowiązek współpracy przy realizacji zadań podejmowanych

przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie. 

 

 

VI. Informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych

 

§ 23

 

 1. Obowiązująca dobowa i tygodniowa norma czasu pracy: 8 godz. na dobę oraz przeciętnie 40 godz. w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,

   

 2. Częstotliwość wypłat wynagrodzenia za pracę: jeden raz w miesiącu, Wymiar urlopu wypoczynkowego – reguluje art.154 § 1 i 2 w zw. z art. 155/1/kp

   

 3. Pora nocna : od godz. 23.00 do 7.00

   

 4. Miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia : do 03 dnia miesiąca następnego, płatna przelewem na rachunek wskazany przez Pracownika ,

   

 5. Przyjęty sposób potwierdzenia przybycia i obecności w pracy : prowadzenie Karty Pracy Pracownika , którą należy przekazać Dyrektorowi do 05 dnia miesiąca następnego,

   

 6. Przyjęty sposób usprawiedliwienia nieobecności w pracy : każde wyjście z siedziby Pracodawcy wymaga zgłoszenia Dyrektorowi SOK . Pracownik usprawiedliwia swoją nieobecność najpóźniej w drugim dniu jej trwania,

   

8) Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie nie jest objęty układem

zbiorowym pracy .

 

 

VIII . Postanowienia końcowe

 

§ 24

 

Wszyscy pracownicy , którzy z tytułu czynności zawodowych mają powierzone mienie Ośrodka Kultury , winni złożyć odpowiednie oświadczenia o odpowiedzialności materialnej .

 

§ 25

Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Święciechowa

 

§ 26

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2013r.

Wpis przypisany do:
OpisOsobaData
Wprowadził informacjęKrzysztof Rusin
Wytworzył informacjęMarek Tulewicz
Ostatnio modyfikował Krzysztof Rusin
Opis zmianDataModyfikowałPodgląd treści
Zmiana2024.03.02 07:10Krzysztof Rusin31224